Vrh I
*9.2.2014Matka:                                                                 Otec:
Ebony Princess Od Golema                               Nikolas Isobell 
                                        

 
 

Iwaki Od Golema 
PV: 84g
Barva: Černá
Plemeno: NS hladké SKG


Iannini Od Golema
PV: 85g
Barva: Černá
Plemeno: NS anglický crested SKG


Inarett Od Golema 
PV: 82g
Barva: Černá
Plemeno: Skinny

V novém domově :) -Polsko
 

Isabella Od Golema  
PV: 77g
Barva: Černá s červenou
Plemeno: Skinny

V novém domově
 

Imprinett Od Golema   
PV: 84g
Barva: Lila
Plemeno: Skinny
 
Naše :)